@inproceedings{crossfield2013,
    author = {Qiong Yan, Xiaoyong Shen, Li Xu, Shaojie Zhuo, Xiaopeng Zhang, Liang Shen, Jiaya Jia},
    title = {Cross-Field Joint Image Restoration via Scale Map},
    booktitle={ICCV},
    year = {2013}, 
}